Yritystuet

Tukia uuden toiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä olemassa olevan kehittämiseen

Jos aloitat tai suunnittelet yritystoimintaa, voit saada käynnistämisavustusta:

 • yritystoiminnan kokeiluun
 • osa-aikaiseen yrittäjyyteen
 • päätoimiseen yrittäjyyteen
 • omistajanvaihdoksen suunnitteluun

Yritystoiminnan kehittämiseen voit saada tukea esimerkiksi:

• liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen ja muuhun asiantuntija-apuun
• tuotekehityshankkeisiin
• markkinoinnin kehittämiseen
• kansainvälistymisselvitykseen
• investoinnin toteutettavuustutkimukseen

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea esimerkiksi:

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukimuodot

Investointituki

 • Tukiprosentti max. 20 %
 • Yritysinvestointeihin, joiden kokonaiskustannusarvio on 5 000-100 000 €.(Yli 100 000 € investointeihin tukea Ely-keskukselta).
 • Yritystoiminnan aloittamisen ja laajentamisen investoinnit
 • Tukea voi hakea
  • toimi- tai tuotantotilojen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen
  • rakennuksen hankintaan
  • tuotantovälineiden, koneiden ja laitteiden hankintaan
  • aineettomiin investointeihin kuten tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien tms. hankintaan

Leaderin käynnistys- ja kehittämistuet ja niiden vakioidut kertakorvaukset*

 • Kehittämistuki, yritystoiminnan suunnittelu 1 000 € (hakija luonnollinen henkilö)
 • Kehittämistuki, kehittämistoimenpiteen valmistelu 2 000 € (hakija luonnollinen henkilö tai mikroyritys)
 • Vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 3 000 €
 • Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun 2 500 € (kesto max. 4kk, hakija luonnollinen henkilö)
 • Tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 5 000 €
 • Tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7 500 €
 • Tuki omistajanvaihdoksen suunnitteluun 2 500 / 5 000 €
 • Tuki maatalouden alkutuotannon kokeiluun 2 500 / 5 000 / 7 500 €

Yritysryhmähanke (sekä viljelijäryhmä)

Ryhmä yrityksiä (tai viljelijäryhmä) kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yritys-/maatilakohtaisesti. Ryhmässä voi olla 3-10 yritystä/maatilaa ja toteuttajana on kehittäjäorganisaatio, kuten neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

 • Yritys-/viljelijäryhmähankkeessa on aina oltava yhteistyötä. Valmisteluun on mahdollista hakea valmistelurahaa.
 • Koulutushankkeita voidaan toteuttaa myös yritysryhmämuotoisena.
 • Tukitaso 75 %.

*Yritysten käynnistämis- ja kehittämistuissa käytetään lainsäädännössä määriteltyjä kiinteitä tukimääriä eli vakioituja kertakorvauksia. Toimenpiteen kokonaiskustannusarvion suositellaan kuitenkin olevan suurempi kuin haettavan tuen (kertakorvauksen) määrä.

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin, joiden kustannusarvio on 5 000 – 100 000 €. Tätä suurempiin investointeihin tukea Ely-keskuksesta.

Leader-rahoituksen investointituki on tarkoitettu pääsääntöisesti enintään 5 htv:tä työllistäville yrityksille. Tukea voivat hakea päätoimiset ja osa-aikaiset yrittäjät, ei sivutoimiset yrittäjät.

Investointien tukemisen edellytyksenä on kehitys yrityksen toiminnassa. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • Toimitilojen hankkimiseen, kunnostamiseen tai rakentamiseen
 • Koneiden, laitteiden tai kaluston hankkimiseen
 • Patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen

Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Tukea myönnetään enintään 20 % maksimissaan 100 000 euron kustannuksista.

Mikroyritysten energiainvestoinnit

Voit saada Leader-ryhmän kautta tukea investointeihin, joiden avulla lisäät uusiutuvan energian osuutta yrityksesi omaan käyttöön tarvittavasta energiasta.

Voit hankkia tuella esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Investointitukea voi saada harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitseva yritys.

Voit saada investointitukea 30 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat 5 000 – 100 000 €. 

Yritystoimintasi tulee olla päätoimista joko mikroyrityksessä tai vastaavassa maatilakytkentäisessä yrityksessä. Yritystoimintaa ei tarvitse laajentaa tuen saamiseksi.

Tuet yritystoiminnan käynnistämiseen

Käynnistämistukia on rahoituskaudella 2023-2027 haettavissa Leader-ryhmästä viisi erilaista:

Uuden yritystoiminnan kokeilu 2 500 € (vakioitu kertakorvaus)

Tarkoitettu lyhytaikaiseen (max. 4 kk) yrittäjyyden kokeiluun esim. työttömille, opiskelijoille, palkansaajille tai nuorille (16 v. -). Tavoitteena on selvittää, onko esim. palveluille/tuotteille markkinoita, toimiiko suunniteltu toimintatapa tai onko minusta yrittäjäksi.

 • Tukea voidaan myöntää
  • toimitilojen ja laitteiden vuokriin
  • aineisiin ja tarvikkeisiin
  • käyttömaksuihin
  • matkoihin
  • koulutus-, valmennus- ja muiden asiantuntijapalvelujen hankkimiseen ostopalveluina
  • muihin uuden yritystoiminnan käynnistämisvaiheen kannalta tarpeellisiin ja toimenpiteeseen välittömästi liittyviin toimiin.
 • Ei pienhankintoja.

Hakija luonnollinen henkilö, jolla ei Y-tunnusta.

Yritystoiminnan käynnistäminen omistajanvaihdoksen avulla 2 500 € / 5 000 € (vakioitu kertakorvaus)

Voit saada tukea yrityksen ostamisen (omistajanvaihdoksen) suunnitteluun vain harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankkimiseen.

Tuki voidaan käyttää asiantuntijapalveluihin (ostopalvelut), jotka liittyvät omistajanvaihdokseen. Varsinaista yrityksen ostoa ei rahoiteta.

Hakija luonnollinen henkilö, jolla ei y-tunnusta tai mikroyritys, jolla y-tunnus. Enintään 5 000 € rahoituskauden 2023-2027 aikana samalle tuensaajalle.

Osa-aikaisen yrityksen käynnistystuki 5 000 € (vakioitu kertakorvaus)

 • Tukea voidaan käyttää
  • toimitilojen ja laitteiden vuokriin
  • aineisiin ja tarvikkeisiin
  • käyttömaksuihin
  • matkoihin
  • koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostopalveluina
  • pienhankintoihin

Tuen hakijalla on oltava Y-tunnus. Rahoituskaudella 2023-2027 enintään kerran samalle tuensaajalle.

Osa-aikayrittäjäksi katsotaan henkilö, joka ei ole kokoaikaisesti palkkatyössä ja käyttää keskimäärin 10-35 tuntia viikossa yritystoimintaan tai yritystoiminta on osavuotista enintään 6 kuukautta vuodessa. Vuosiliikevaihdon tavoite on vähintään 10 000 €.

Päätoimisen yrityksen käynnistystuki 7 500 € (vakioitu kertakorvaus)

 • Tukea voidaan käyttää
  • toimitilojen ja laitteiden vuokriin
  • aineisiin ja tarvikkeisiin
  • käyttömaksuihin
  • matkoihin
  • koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostopalveluina
  • pienhankintoihin
 • Tuen hakijalla oltava Y-tunnus.

Maatalouden alkutuotannon kokeilutuki 2 500 € / 5 000 € / 7 500€ (vakioitu kertakorvaus)

Tukea voidaan myöntää ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen kokeilun avulla.

 • Tukea voidaan käyttää
  • toimitilojen ja laitteiden vuokriin
  • aineisiin ja tarvikkeisiin
  • käyttömaksuihin
  • matkoihin
  • koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostopalveluina
  • pienhankintoihin (jos niiden käyttöaika pääosin kokeilun toteuttamisaika)

Kokeilun kesto on enintään kolme vuotta. Rahoituskauden 2023-2027 aikana samalle tuensaajalle enintään 7 500 €.

Kehittämistuet

Kehittämistukia on rahoituskaudella 2023-2027 haettavissa Leader-ryhmästä kolme erilaista. Niitä voidaan myöntää maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Tuki yritystoiminnan suunnitteluun 1 000 € (vakioitu kertakorvaus)

Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluihin (ostopalveluina) esim. yritysidean testaamiseen, liikeidean kehittelyyn tai yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen.

Hakija luonnollinen henkilö, jolla ei Y-tunnusta. Rahoituskaudella 2023-2027 kerran samalle tuen hakijalle.

Tuki yritystoiminnan valmisteluun 2 000 € (vakioitu kertakorvaus)

Tukea voidaan käyttää aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostettaviin asiantuntijapalveluihin.

Hakija luonnollinen henkilö, jolla ei y-tunnusta tai mikroyritys, jolla y-tunnus. Rahoituskaudella 2023-2027 kerran samalle tuen hakijalle.

Vakiintuneen yritystoiminnan tuki 3 000 € (vakioitu kertakorvaus)

Tukea voidaan käyttää yritystoiminnan kehittämiseen; yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin ja vuokriin.

Tuen hakijalla oltava Y-tunnus. Rahoituskaudella 2023-2027 enintään kolme kertaa samalle tuen saajalle.

Kehittämistukea ei voida myöntää maataloustuotteiden jalostukseen (ensiasteen jalostus, jossa myytävä tuote on annex I-listan tuote). Jos yrityksesi jalostaa tai myy maataloustuotteita, tutustu tuen ehtoihin tästä.

Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähanke

Yritys- ja viljelijäryhmähankkeessa on aina oltava yritysten /maatilojen välistä yhteistyötä. Toimintaa kehitetään sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yritys-/maatilakohtaisesti. Yritysryhmässä voi olla 3-10 yritystä ja viljelijäryhmässä vastaavasti 3-10 maatilaa tai maataloustuotteiden jalostajayritystä.

Yritysryhmä voi koostua myös viljelijöistä (viljelijäryhmä). Eli ryhmä maataloutta harjoittavia pieniä tai keskisuuria yrittäjiä kehittää toimintaansa erityisesti yhteisillä toimenpiteillä.

Hankkeen toteuttajana on kehittäjäorganisaatio, kuten neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Tuki maksetaan hankkeen hallinnoijalle ja yrityksille tuki jyvitetään de minimis-tukena. Tuki ei ole viljelijöille de minimis- tukea, muuten ehdot samat kuin yritysryhmähankkeissa.

Kehittämisorganisaatioilla on mahdollisuus hakea yritysryhmä- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluun valmistelurahaa, jonka suuruus on 5 000 €. Valmisteluraha maksetaan vakioituna kertakorvauksena.

Yritysryhmien kehittämishankkeet soveltuvat yritysten tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen (tuotantoketjut, tuoteperheet), verkkokaupan kehittämiseen, osuuskunnan perustamiseen tai matkailupalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin. Lopputuloksena voi esimerkiksi olla matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen. 

Viljelijäryhmässä tavoitteena on esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, uusien viljelymenetelmien kehittäminen tai sopeutumisratkaisujen löytäminen ilmastonmuutokseen liittyviin tekijöihin.

Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa on osa koulutuksesta toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia valmennusosioita.

Yritysryhmissä Leaderin kautta rahoitettavien yritysten tulisi olla pääosin alle 5 htv.

Seuraaviin investointeihin ei voida myöntää tukea:

1) eläinten hankintaan
2) maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun traktorin tai muun koneen hankintaan
3) liikennealan investointeihin
4) puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
5) korvausinvestointeihin
6) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
7) toisen yhtiön osakkeiden taikka liiketoiminnan hankintaan. Poikkeus: kiinteistöyhtiön osakkeet toimitilaa varten
8) investointiin, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
9) kiinteistön tai rakennuksen hankintaan julkisyhteisöltä, ellei hankintaa tehdä markkinaehtoisesti
10) kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotantolaitokseen
11) aurinko- ja tuulivoimaloihin
12) koneurakoinnin maansiirtokoneisiin