Älykkäät kylät

Älykkäät kylät ovat maaseutualueiden yhteisöjä, jotka käyttävät innovatiivisia ratkaisuja parantaakseen muutoskestävyyttään paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. He luottavat osallistavaan lähestymistapaan kehittääkseen ja pannakseen täytäntöön strategiansa parantaakseen taloudellisia, sosiaalisia ja/tai ympäristöolojaan erityisesti ottamalla käyttöön digitaalitekniikan tarjoamia ratkaisuja.

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen.

Älykkäiden kylien hankkeissa avainasemassa on yhteistyö. Lisäksi teemoja läpileikkaa digitalisaatio ja innovaatiot. 

Valmisteluraha

 • Valmistelurahan suuruus on 5000 euroa ja se on vakioitu kertakorvaus.
 • Säädöksissä on määritelty kriteerit, joiden täyttyessä valmisteluraha voidaan myöntää.
 • Valmistelurahan käyttö:
  • Idean muotoilu.
  • Kumppaneiden hakeminen, kumppanuuksien tunnustelu.
  • Konkretisointia, tavoitteen asettelua.
  • Viestintää, verkostoitumista, osallistamista.
  • ”Markkinakartoitus”, potentiaalin testaamista, ”toteutettavuustutkimus”.
 • Valmistelurahan tuloksena syntyy kumppanuusasiakirja tai asiakirja, joka osoittaa aiotun kumppanuuden toimimattomuuden.
  • Asiakirja sisältää kuvauksen aiekumppanuuden syntymisestä tai perustelut sille, miksi kumppanuutta ei nähdä kannattavaksi.

Yhteistyöhanke

 • Tukea voidaan myöntää yhteistyöhankkeeseen, jossa yhteistyöhön ja hankkeen tavoitteen ratkomiseen osallistuu vähintään kaksi toimijaa.
 • Yhteistyöllä tavoitellaan uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja sekä uusia kumppanuuksia.
  • Yhteistyöryhmiä voidaan perustaa ja hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina ja alueellisina (seutukunnasta noin maakunnan aluetta vastaaviksi) sekä alueiden välisinä. Älykkäillä kylillä voidaan edistää myös kansainvälistä yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa.
 • Verkostoitumista niin paikallisesti, alueilla ja alueiden välisesti, kansallisella tasolla ja kansainvälisellä tasolla EU:ssa.
 • Tuensaajana julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, kunnat, osuuskunnat, järjestöt ja yhteisöt.
 • Hanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
 • Tukikelpoisuusehdot määritellään tarkemmin kansallisessa laissa maaseudun kehittämisen tukemisesta ja sitä tarkentavassa valtioneuvoston asetuksessa.
 • Älykkäät kylät-hankkeen tukitaso on 90 %, enintään 80 000 €.
 • Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ (luontoissuoritus) voidaan hyväksyä osana yksityistä rahoitusta yleishyödyllisissä / yhteistyöhankkeissa kansallisessa lainsäädännössä määritellyin ehdoin.
 • Hankkeet voivat kestää enintään 5 vuotta.
 • Tukea ei myönnetä:
  • Yritysten normaalin toiminnan kustannuksiin eikä yksittäisen yrityksen tuotekehitykseen tai olemassa olevan arvoketjun kasvuun liittyviä hankkeita tai alihankintana suoritettuja tutkimushankkeita.
  • Toimenpiteessä ei tueta kuntien tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista, mutta hankkeilla voidaan suunnitella ja kokeilla uusia toimintamalleja, joilla peruspalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa.
  • Yhteistyöhön, jossa on mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.
  • Vaikeuksissa oleville yrityksille.
  • Lisäksi hanketta voivat koskea valtiontukisäädöksen ehdot.

Suunnitelmaa toteuttavat toimet

 • Päähankkeeseen voidaan linkittää siihen liittyviä toimia. Linkitettävän toimen tulee olla myös Hyrrä-asiointijärjestelmässä.
 • Maaseudun palvelujen ja toiminnan kehittämisen investoinnit: Älykkäät kylät -hankkeen suunnitelmaan sisältyvät investoinnit, joilla parannetaan alueen tulevaisuuden suunnitelmia kestävästi. Älykkäät kylät-investointihankkeen tukitaso on 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kun tuki korkeintaan 50 000 € ja 50 % yli 50 000 € tuella.