Kantrin säännöt

Kantri ry:n säännöt vuosikokouksen 15.5.2012 päätöksellä muutetussa muodossa. Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.4.2013.

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimenä on Kantri ry., jota näissä säännöissä nimitetään yhdistykseksi, kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampereen seutukunnan kunnat, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä näihin kuntiin rajoittuvat kunnat. Yhdistys voi pitää kokouksiaan kaikissa toimialueensa kunnissa.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• suorittaa paikallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien ja hankesuunnitelmien laatimista ja toteuttaa niitä
• toimii jäsentensä yhteistyöelimenä alueen kehittämistyössä
• pitää yhteyttä muihin tarvittaviin sidosryhmiin
• neuvottelee paikallisista kehittämishankkeista julkisyhteisöjen edustajien kanssa
• järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavaa yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
• toimii muilla edellisiin verrattavilla yhdistyksen tarkoitusta edistävillä toimintatavoilla
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia saatuaan siihen asianomaisen luvan.

3§ Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvät ja sitä tukevat henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset, yhtiöt, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen johtokunta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen jäsenet suorittavat jäsenmaksun vuosittain. Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöjäsenille, yhteisöille ja säätiöille. Johtokunta voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta erityisestä syystä, joka voi olla jäsenen erityiset ansiot tai mikäli jäsenellä ei ole taloudellisia edellytyksiä jäsenmaksun suorittamiseen.

4§ Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa seuraavaan vuosikokoukseen asti valitut puheenjohtaja sekä enintään kaksitoista (12) ja vähintään kuusi (6) jäsentä, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnassa, sen puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä, voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta.


Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen asukkaita, yhdistyksiä ja yrittäjiä sekä paikallista julkista tahoa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunnalla on oikeus asettaa alaisuuteensa toimikuntia ja työryhmiä.


5§ Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään (4) neljä viikkoa ennen vuosikokousta.


Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään (2) kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistykselle valitaan vuosikokouksessa vuosittain tehtävään tarkastukseen auktorisoitu tilintarkastaja ja hänelle varamies, tai vaihtoehtoisesti auktorisoitu tilintarkastusyhteisö.

6§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai nimenkirjoittajaksi johtokunnan nimeämän johtokunnan jäsenen kanssa. Johtokunta voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle yksin.

7§ Kokoukset
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille päätetään vuosikokouksessa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten-enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa ainakin kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa purkamista.


Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksellä jollekin seudulliselle tai maakunnalliselle maaseudun tai aluekehittämistyötä tekevälle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai maakunnalliselle, kylien yhteistyöstä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle.


Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.