Kantrin johtokunta Intranet

Kantri ry:n toimintaa ohjaa johtokunta. Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja enintään kaksitoista (12) ja vähintään kuusi (6) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Johtokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja se valitaan keväisin vuosikokouksessa.

Kantri ry:n johtokunnan jäsenet valitaan toiminta-alueen kunnista kolmikantaperiaatetta noudattaen siten, että

  • kolmasosa edustaa kuntia tai muita julkisia tahoja
  • kolmasosa yhteisöjä ja yrittäjiä
  • kolmasosa maaseudun asukkaita

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Johtokunta 2022

Vuosikokouksessa 19.5.2022 puheenjohtajaksi valittiin Hanna Manninen Tampereelta. Hän edustaa asukkaita. Kantri ry: n johtokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti.

Jäsenet (varajäsen suluissa)

Julkisen tahon edustajat:
Timo Perälampi, Lempäälä  (Tiina Rinne-Järvensivu, Nokia)
Irene Suhonen, Orivesi   (Timo Haapaniemi, Vesilahti)
Jukka Järvinen, Tampere  (Tommi Ruokonen, Pirkkala)
Senni Jalonen, Kangasala   (Juha Liinavuori, Ylöjärvi)

Yhdistysten ja yritysten edustajat:
Pirkko Syrjäläinen, Kangasala  (Pekka Koppanen, Orivesi)   
Hannes Tuohiniitty, Tampere  (Tiina Kauppi, Nokia)
Eeva Ylinen, Vesilahti  (Sonja Niemenmaa, Ylöjärvi)
Riina Markkola, Pirkkala  (Eeva Erenius, Ylöjärvi)

Maaseudun yksittäisten asukkaiden edustajat:
Jenni Mäkinen, Ylöjärvi  (Silvia Ufer, Tampere)       
Riitta Halme (vpj), Lempäälä   (Juha Saarikko, Tampere)
Piia Hannila, Orivesi  (Oiva Vierikka, Kangasala)

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä ulospäin kollektiivisesti eli yhteisesti. Johtokunnalle kuuluvat kaikki yhdistyksen asioiden hoitoon kuuluvat tehtävät, jotka eivät lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuulu yhdistyksen kokouksen päätettäviin asioihin.

Johtokunnan on lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti hoidettava huolellisesti yhdistyksen asioita.

Johtokunnan jäsenten tehtäviin kuuluu ns. normaalin yhdistyksen toiminnan lisäksi Leader-toimintaan kuuluvat lukuisat tehtävät. Johtokunta valmistelee, valitsee, valvoo ja arvioi hankkeet sekä tiedottaa ja toteuttaa Kantrin ohjelmaa. Johtokunnan jäsenet voivat toimia myös työryhmissä.

Esteellisyys

Yhdistyslain mukaan johtokunnan jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Esteellinen henkilö ei saa osallistua asiasta keskustelemiseen, päätösehdotuksen tekemiseen eikä äänestämiseen. Esim. toiminnanjohtajan ollessa esteellinen hän ei voi toimia johtokunnassa asian esittelijänä. Esteellisiä henkilöitä voidaan kuitenkin kuulla asian selvittämiseksi.

Johtokunnan jäsenen toimintaa koskevat yhdistyslain lisäksi hallintomenettelylain mukaiset esteellisyyssäännökset. Johtokunnan jäsen on esteellinen mm. silloin, jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen sekä silloin, jos hän on tukea hakevan yhdistyksen hallituksessa.

Jääviys tulee asianomaisen itse todeta ja merkityttää pöytäkirjaan.

Salassapito

Hallituksen jäsenillä on salassapitovelvollisuus hankehakemuksen ja maksatushakemuksen yhteydessä saamistaan tiedoista. Hankkeiden käsittelijöiden on pidettävä salassa tiedot yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta tai yksityisen henkilön oloista.

Johtokunnan jäsenten tulee kirjallisesti sitoutua salassapitoon.