Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut

EU:n maaseuturahoituksen 2023–2027 yritys- ja hanketukien haut on alkaneet. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista. Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden ja pienhankkeiden haut.

Yritys- ja hanketuissa on jatkuva haku, mutta Pirkanmaan ELY-keskus ja paikalliset Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet valintajaksojen mukaan. Kantrin ensimmäinen valintajakso päättyy perjantaina 1.9. ja hakemukset käsitellään 13.9.2023

Tukea voi hakea vain sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Maaseudun yritystuilla mahdollistetaan kehittämistä ja kokeiluita

Kaudella 2023–2027 maaseudun yritystukea voivat hakea mikro- ja pienyritykset, keskisuuret yritykset, monialaiset maatilat tai pääsääntöisesti vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Yritys voi olla uusi tai toimiva.

Tukitoimenpiteet ja tukien kokoluokat vaihtelevat riippuen haettavasta tuesta, yrityksen koosta, hankkeen sisällöstä ja tukialueesta. Maaseudun yritystukia voi hakea, mikäli yritystoiminta kohdistuu maaseutualueelle. Tuettavalta toiminnalta ei pääsääntöisesti vaadita maatilakytköstä. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Maaseudun yritystukimääritelmässä 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Pirkanmaan hyväksytty maaseutualue kattaa lähes koko maakunnan alueen, pois lukien Tampereen kaupunkiseudun sisempi kaupunkialue. Yrityksesi sijainnin tukialueella voit tarkistaa täältä: Pirkanmaan tukikelpoinen maaseutualue 2023–2027.

Yrityksille tuttuja ja uusia tukimuotoja

Maaseudun yritystukia voi edellisen kauden tapaan hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voi edelleen hakea ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, mutta molemmilla tahoilla on uudella kaudella käytössään osittain oma tukivalikoimansa. Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin ja alle viisi henkilötyövuotta työllistäviin yrityksiin.

ELY-keskuksen kautta voi hakea yrityksen investointitukea aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Investointitukea voi hakea esimerkiksi uusiin ja käytettyihin koneisiin ja laitteisiin, rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten patentteihin ja lisensseihin. Investoinnin taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä selvittävä investoinnin toteutettavuustutkimus on haettavissa tällä kaudella vain ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksesta haettavina uusina tukimuotoina ovat kehittämisavustus, jolla tuetaan asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheissa sekä maatiloille suunnattu maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistystuki. ELY-keskuksen yritystukia voi hakea monelle toimialalle ja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun sekä maataloustuotteiden jalostukseen ja elintarvikevalmistukseen liittyen.

Leader-ryhmistä voi hakea yrityksen investointitukea aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Uusi investointituen muoto on Leader-tuki energiainvestointeihin, jolla tuetaan esimerkiksi yrityksen energiamuodon vaihtamista uusiutuvaan energiaan (vain harvaan asutuille ja ydinmaaseutu). Leader-ryhmien tukivalikoimassa on myös monipuolisesti käynnistys- ja kehittämistukia, joita voi hakea yritystoiminnan kokeiluun, käynnistykseen, suunnitteluun, kehitykseen tai omistajanvaihdokseen.

Leader-tukia suunnataan uusille toimiville yrityksille sekä koko- että osa-aikaiseen yritystoimintaan. Uutena tukimuotona Leader-ryhmillä on myös maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaukseen.

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketuilla voidaan rahoittaa edellisen ohjelmakauden tapaan koulutus-, tiedonvälitys- ja yhteistyöhankkeita, kylien ja elinkeinojen kehittämistä, yleishyödyllisiä investointeja ja laajakaistarakentamista. Myös alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet sekä yritysryhmähankkeet ovat edelleen mahdollisia. Tukea on mahdollista saada myös koulutus-, tiedonvälitys ja yhteistyöhankkeisiin. Myöhemmin alkusyksyllä avautuvat haut laajakaistainvestointeihin, pienhankkeisiin, EIP-hankkeisiin sekä alueiden välisiin ryhmähankkeisiin. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoitus kohdennetaan uudella kaudella 2023–2027 pääsääntöisesti alueellisesti vaikuttavien ja maakunnan laajuisesti toimivien hankkeiden rahoitukseen ja laajakaistainvestointeihin. Uusina toimenpiteinä hanketuissa ovat älykkäät kylät, viljelijäryhmien hankkeet ja alueelliset innovaatioryhmät (EIP). Älykkäät kylät ovat maaseutuyhteisöjä, jotka kehittävät yhteistyöhankkeissa älykkäitä ratkaisuja paikallisiin haasteisiin.

Aiemmin käytössä olleen yritysryhmähankkeen rinnalle tulee uutena tukimuotona viljelijäryhmähanke. Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet ovat yhteistyöhankkeita, joissa ryhmä yrittäjiä tai viljelijöitä kehittävät toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yritys- tai maatilakohtaisesti. Näiden lisäksi uutena välineenä tukivalikoimaan tulee myös valmisteluraha tiettyjen enemmän valmistelua vaativien hankkeiden valmisteluun.

Leader-rahoitusta kohdennetaan paikalliseen kehittämiseen. Leader-ryhmät voivat rahoittaa yleishyödyllisten investointien sekä koulutus-, tiedonvälitys- ja yhteistyöhankkeiden lisäksi myös pienhankkeita. Pienhanke on kehittämisessä ja investoinneissa uusi, hallinnollisesti kevyempi tukimuoto.

Pirkanmaan maaseudun keskeiset kehittämistarpeet kohdistuvat alkutuotannon kestävyyden ja kannattavuuden parantamiseen, yrittäjien osaamistason nostamiseen ja maakunnallisen ruokajärjestelmän kestävään kehittämiseen. Lisäksi maaseudun yrittäjyyttä tulee edistää palvelutuotannon kehittämiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Maaseudun vetovoimaisuutta kohennetaan digitaalisten ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen varaan. Pirkanmaalla tuetaan nuorten yrittäjyyttä, vaikuttamismahdollisuuksia ja sukupolvenvaihdoksia. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, bio- ja kiertotalouden edistäminen ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja.

Hyrrä uudistuu – asiointi täysin sähköistä

Hanke- ja yritystukia haetaan ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmistä uudistuneen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. Jatkossa hakemuksen voi tehdä vain sähköisesti.

Hakemukset käsitellään valintajaksoittain

Yritys- ja hanketukia on mahdollista hakea jatkuvasti ja hakemukset otetaan ELY-keskuksessa käsittelyyn valintajaksojen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteuttamisen saa aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut Hyrrä-asiointipalvelussa vireille. Jos tuettava toimenpide edellyttää viranomaislupaa, tuen myöntämisen edellytys on luvan esittäminen.

Leader Kantri ja Pirkanmaan ELY-keskus neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä. Ennen tukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä ja kertoa hankeideasta tai tarpeesta.

Lisätietoja tukiehdoista ja Hyrrä-asiointipalvelusta

www.ruokavirasto.fi/tuet

https://hyrra.ruokavirasto.fi

Lue Pirkanmaan Ely-keskuksen koko tiedote (21.6.2023)